ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

.

 Tập tin văn bản: Huong_dan_so_08.pdf

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề