Kính gửi các đồng chí Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 03/4/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024)