Kính gửi các đồng chí Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Mời các đồng chí xem và tải văn bản đính kèm