Ngày 21/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 – 01/5/2024). Trang tin điện tử Đảng bộ TCT Thương Mại Sài Gòn trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền.