Kính mời các anh chị xem và tải thông tin sinh hoạt chi bộ cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty tổng hợp từ nguồn Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Tạp chí Cộng sản; Tạp chí Tuyên giáo; Thông tin chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương.