Tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 11, đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng Phòng Văn hóa – Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy và tại Hội trường số 420 Nơ Trang Long, đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai các Nghị quyết Trung ương năm khóa XIII:  Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển co thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng, đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới cho 244 đảng viên Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản và 582 đảng viên của 31 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc.

 

  

Chủ trì Hội nghị tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 11, đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã phát biểu chỉ đạo các cơ sở đảng và đảng viên toàn Tổng Công ty trong tháng 10/2022 tập trung hoàn thành việc tổ chức học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại toàn Đảng bộ; giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời tăng cường đấu tranh chống các các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã đề ra.

 

 

Trước đó, vào sáng 21/10, Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt Tổng Công ty và cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII kết hợp thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước trong thời gian gần đây, có 90 đồng chí tham dự.

         

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tính đến nay đã có 926/926 cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

 

Sỹ Bình – Phong Linh