Báo cáo cho rằng, Việt Nam cần xây dựng khu vực tư nhân có khả năng cạnh tranh, thực hiện quá trình đô thị hóa một cách hiệu quả, khuyến khích sáng tạo và tận dụng các cơ hội thương mại mới mở ra nhằm thực hiện cải cách trên quy mô lớn.

Báo cáo Việt Nam 2035 đề ra những biện pháp cải cách chủ yếu nhằm giúp Việt Nam – một nước thu nhập trung bình thấp – phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đảm bảo an sinh xã hội, và xây dựng được một nền quản trị hiện đại trong vòng hai thập kỷ tới. Theo đó, để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là trở thành nước thu nhập trung bình cao, Việt Nam cần duy trì mức tăng trưởng tối thiểu 7% mỗi năm, để nâng mức thu nhập trung bình lên hơn 7.000 USD vào năm 2035 – khoảng 18.000 USD nếu tính theo sức mua tương đương – so với 2.052 USD năm 2014 – khoảng 5.370 USD tính theo sức mua tương đương.

 Ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho rằng “Việt Nam là một tấm gương thành công về phát triển từ một trong những nước nghèo nhất, trong 30 năm qua. Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức gần 7% và đã áp dụng các chương trình mục tiêu giúp hàng chục triệu người thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực”.

Việc thực hiện báo cáo này đã được lãnh đạo hai bên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim thống nhất vào tháng 7/2014. Báo cáo được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, và nhiều chuyên gia khác từ Việt Nam.

Ba trụ cột

Báo cáo tập trung vào ba trụ cột: Nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy công bằng và hoà nhập xã hội và nâng cao hiệu quả khu vực công.

Nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân

Báo cáo đề xuất một số biện pháp tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế và khu vực tài chính, trong đó tập trung vào nâng cao hiệu quả quản lí, bảo vệ quyền sử hữu tài sản, và thực thi chính sách cạnh tranh. Báo cáo gợi ý cần các chính sách và đầu tư để hỗ trợ tăng trưởng các ngành công nghiệp có liên quan đến các chuỗi cung ứng toàn cầu, sử dụng khôn ngoan hơn các hiệp định thương mại tự do, kể cả Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Báo cáo cũng đề xuất cải tiến ngành nông nghiệp – khu vực chiếm gần một nửa lực lượng lao động của cả nước, tăng cường bảo vệ môi trường và tăng cường quy hoạch phát triển sản xuất năng lượng sạch.

Thúc đẩy công bằng và hòa nhập xã hội

Bảo đảm hòa nhập xã hội trong quá trình phát triển không phải là việc đơn giản, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa và yêu cầu ngày càng cao về lực lượng lao động có tay nghề. Thêm một vấn đề nữa còn tồn tại khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân tộc thiểu số và nhóm đa số tại Việt Nam, nhóm thiểu số chỉ chiếm 15% dân số nhưng chiếm 50% số người nghèo.

 

  

 

Báo cáo kêu gọi Việt Nam tiếp tục tăng cường hòa nhập và công bằng xã hội, tạo nhiều cơ hội hơn cho các nhóm dân tộc thiểu số, người tàn tật và phụ nữ, và cung cấp dịch vụ cho một xã hội trong quá trình già hóa, đô thị hóa, và xuất hiện tầng lớp trung lưu. Và để thực hiện ước muốn đó, Việt Nam cần phải có một nền quản trị tốt, các thể chế hiện đại và một xã hội thượng tôn pháp luật. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong chương trình hòa nhập xã hội, nhưng các nhóm dân tộc thiểu số vẫn còn nghèo, nhóm thiểu số chỉ chiếm 15% dân số nhưng chiếm 50% số người nghèo.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

Báo cáo đưa ra các đề xuất cải thiện quản trị nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình và minh bạch, để bảo đảm Việt Nam có hệ thống thể chế mạnh nhằm bắt kịp sự phát triển của đất nước.

Để thực hiện điều đó, với một hệ thống chính quyền thống nhất hơn với quy định về chức năng kinh tế của Nhà nước rõ ràng hơn, giảm vai trò trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất và quy định rõ ranh giới giữa khu vực công và khu vực tư, và tuyển dụng và bổ nhiệm dựa trên năng lực. Bên cạnh đó cần tăng cường trách nhiệm giải trình của Nhà nước dựa trên chức năng kiểm soát giữa ba nhánh quyền lực và tạo cơ hội cho người dân góp ý về việc cung cấp dịch vụ công của Chính phủ.

 (nguồn Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Thành phố tổng hợp từ

Thông tấn xã Việt Nam và các báo)