Xem chi tiết báo cáo quỹ bình ổn từ ngày 1/5/2016 đến 30/5/2016 : BC_QuyBO_th52016.pdf