Ngày 31/3/20a16 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 339/HD-CCB, ngày 8/8/2016 của Hội Cựu Chiến binh Thành phố về đại hội Cựu Chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;đồng thời xây dựng Kế hoạch 68-KH/ĐHCCB chỉ đạo 10 Ban chấp hành các Hội, Chi hội cơ sở tổ chức quán triệt và chuẩn bị tổ chức đại hội đạt yêu cầu đề ra.

          Theo nhận định của Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty, nhìn chung, đại hội tại 10 cơ sở hội và đại hội điểm tại Hội Cựu Chiến binh Công ty Vissan đã được tổ chức theo đúng Điều lệ Hội, đảm bảo nguyên tắc, trình tự theo quy định. Không khí các đại hội phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Công tác nhân sự Ban chấp hành cơ bản được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ. Các Ủy viên Ban chấp hành Hội cơ sở trúng cử theo đề án nhân sự, danh sách đề cử do Ban chấp hành khóa trước chuẩn bị và có sự thống nhất của cấp ủy cơ sở đạt tỷ lệ cao. Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cấp ủy viên được nâng lên. Tính đến ngày 05/5/2017 đã có 10/10 cơ sở Đảng đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, đạt tỷ lệ 100%.

 

 

          Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần III Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty được Đảng ủy và Ban Thường vụ Hội chỉ đạo sát sao, bài bản, đúng quy trình. Bắt đầu từ tháng 01/2017 Ban Thường vụ Hội Tổng Công ty đã thành lập Tiểu Ban nội dung để chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành và các phụ lục văn kiện khác trình đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

 

  

 

          Tại Tổng Công ty từ tháng 3 đến tháng 5/2017 đã diễn ra 10 cuộc hội nghị của Hội Cựu Chiến binh cơ sở góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty và tham gia góp ý dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Thành phố lần thứ V. Đến nay Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành và các văn bản khác của bộ văn kiện đại hội.

          Việc tổ chức Đại hội Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty lần thứ III cơ bản đã hoàn thành về công tác chuẩn bị. Đại hội Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty sẽ diễn ra trong  ngày 22/5/2015 và được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 11. Từ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và kết quả thành công của Đại hội 10/10 cơ sở Hội trực thuộc tiến tới Đại hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty đang tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên Tổng Công ty, tạo được bầu không khí hân hoan và khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn Tổng Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty lần thứ III đề ra.

Ngô Chiến Sĩ