Cách nay đúng 72 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Lúc đó, đất nước ta có 25 triệu dân và chỉ có 5.000 đảng viên, nhưng đã làm nên một cuộc cách mạng vĩ đại, đưa nước Việt Nam chuyển sang giai đoạn phát triển từ một nước thuộc địa phong kiến trở thành nước độc lập. Ngày nay đất nước ta có 4,5 triệu đảng viên với 93 triệu dân. Đấy là trách nhiệm, là gánh nặng của mỗi đảng viên với đất nước này, với máu xương, sự hy sinh to lớn của bao lớp người đi trước. Trong mỗi lúc khó khăn, chúng ta luôn nhớ tới Bác Hồ, nhớ đến các lớp cha anh đi trước.Có một điều rất đặc biệt là trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, Bác Hồ chỉ nói 45 câu; trong Di chúc của Bác viết trước khi mất có 79 câu, đúng với tuổi 79 Bác mất. Chỉ 45 câu trong Tuyên ngôn Độc lập mà phản ánh ý chí ngàn năm của dân tộc, phản ánh nhận thức của nhân loại đúc kết lại về con người, về tự do, độc lập. Bài học của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chính là phát huy sức mạnh của toàn dân, 5.000 đảng viên phát huy được sức mạnh của mọi giới, mọi nguồn lực đất nước, mọi dân tộc, mọi đồng bào. 5.000 đảng viên không thể lãnh đạo 25 triệu đồng bào của dân tộc làm cách mạng nếu không có sự chuẩn bị từ trước đó 15 năm khi Đảng của giai cấp công nhân ra đời. Nếu nhìn xa hơn, từ năm 1911 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, phải mất hơn 30 năm chuẩn bị của đảng ta, dân tộc ta mới có được một cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại. Sau đó, cũng đến 30 năm sau đất nước ta mới được hòa bình, thống nhất dân tộc. Với những đảng viên cao niên được nhận huy hiệu Đảng hôm nay, những người đã có những năm tháng cùng với dân tộc đấu tranh cho sự nghiệp giữ nước, chắc không ai lúc đó nghĩ mình sẽ còn sống đến ngày đất nước được huy hoàng như hôm nay. Không có những đóng góp của hàng triệu đảng viên và chiến sĩ, đồng bào hơn 70 năm qua, đất nước không thể có sự phát triển, người dân không thể có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay. Điều đó đặt ra cho mỗi chúng ta bây giờ phải có trách nhiệm với đất nước, với TP, để 28 năm nữa chúng ta kỷ niệm 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đất nước ta, TP ta phải phát triển vững chắc hơn bây giờ. Các thế hệ chúng ta hôm nay chính là những người đang hành động vì hôm nay, vì ngày mai, vì đất nước, vì TP.Đối với chúng ta, bài học lịch sử, bài học đoàn kết, bài học về tầm nhìn xa, hành động từ xa để có được thắng lợi cho đất nước vẫn giữ nguyên giá trị. Với tinh thần đó, chúng ta mỗi đảng viên, hội viên, mỗi người cùng nhau khẳng định trách nhiệm và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X; phát huy mọi nguồn lực đưa TP đi lên, vì cả nước, cùng cả nước. Nguồn lực của chung ta ở con người, là giá trị truyền thống cách mạng của bao thế hệ đi trước; nguồn lực của chúng ta nằm ở cơ sở vật chất, tài nguyên đã xây dựng, phát triển trong hơn 40 năm qua; nguồn lực của chúng ta là nguồn lực tài chính, sức mạnh kinh tế của TP và đất nước; nguồn lực của chúng ta là sự chia sẻ, đồng thuận, cổ vũ của bè bạn quốc tế, của các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta phải phát huy cho tốt các nguồn lực quan trọng này để đưa TP đi lên. Hiện nay, một trong những cản trở nhiều nhất về phát huy các nguồn lực này chính là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Dễ thấy nhất là sự thờ ơ khi khó khăn của đồng bào; thờ ơ trước những bức xúc của nhân dân; thờ ơ trước sự trì trệ từng mặt, từng chỗ của TP. Cho nên, chúng ta phải kiên quyết với hành động chống cho được suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, chính là khắc phục sự lãng phí làm tiêu hao các nguồn lực của chúng ta. Còn thờ ơ, suy thoái thì sẽ làm mất niềm tin của nhân dân. Suy thoái, tham nhũng làm tiêu tan nguồn lực tài chính, vật chất, tinh thần của đất nước, của TP; là làm mất lòng tin của bạn bè quốc tế, mất đi cơ hội đưa đất nước, đưa TP chúng ta phát triển đi lên. Cho nên, nhìn lại lịch sử của cách mạng nước ta, chúng ta càng quyết tâm không được phép lãng phí các nguồn lực to lớn này; khơi dậy tinh thần đoàn kết để đưa TP phát triển vững chắc.Trong ngày vui của dân tộc, của đất nước hôm nay, chúng ta khẳng định với nhau sẽ noi gương các thế hệ đi trước, quyết đem hết sức mình đưa TP đi lên, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của hàng triệu đảng viên, chiến sĩ, đồng bào đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử 72 năm trước, đã bảo vệ và xây dựng vững chắc đất nước ta hôm nay.  

 

Nguồn sggp.org.vn