Đến dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, đồng chí Văn Ngọc Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ/Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty, đặc biệt có sự tham dự của đại diện 18 tập thể, 46 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 20 cá nhân gương “Người tốt việc tốt” được Công đoàn Tổng Công ty biểu dương và tuyên dương trong năm 2015.

 

           

Đồng chí Phạm Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã trình bày báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2014 gắn với 5 tiêu chí “Tiết kiệm – Chủ động – Hợp tác – Chia sẻ – Trách nhiệm” do LĐLĐ TP phát động. Nhìn chung, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 sâu rộng, thiết thực, hiệu quả đến các cấp Công đoàn, trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV; Công đoàn cơ sở đã chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Ban điều hành doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn và CNVC-LĐ được tham gia nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2014 “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng doanh nghiệp; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập tấm gương của Bác.

           

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP hoan nghênh Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đã phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện Cuộc vận động 4 năm qua; nâng cao được chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn và CNVC-LĐ; đã nâng cao nhận thức và nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ. Đồng chí cũng đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 5 tiêu chí “Tiết kiệm – Chủ động – Hợp tác – Chia sẻ – Trách nhiệm”; riêng đội ngũ cán bộ Công đoàn Tổng Công ty cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của từng doanh nghiệp gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong người lao động; quan tâm chăm lo bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống của người lao động.

           

Hội nghị đã biểu dương 18 tập thể, 46 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tuyên dương 20 cá nhân gương “Người tốt việc tốt”, đây chính là những bông hoa tỏa ngát hương thơm của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn dâng lên Bác nhân kỷ niệm 104 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước.

           

Việc Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục phát động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, CNVCLĐ năm 2015 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

 

Ban Tuyên giáo