Đến dự có đồng chí Trần Thanh Hải Thành ủy viên, PCT thường trực Liên Đoàn Lao Động Thành Phố, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai – Đ/d Công đoàn Công Thương Việt Nam Thường trực phía Nam, TCTY có đồng chí Trần Ngọc Minh – P.Bí thư thường trực Đảng ủy Tcty, các đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn Tcty các đồng chí UBKT Công đoàn Tcty các đồng chí là UV.BCH  42 công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
  
Ông Trần Thanh Hải (PCT TT LĐLĐ TPHCM) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
 
Ông Trần Thanh Hải trao tặng cờ của LĐLĐ TPHCM cho các công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
 
Đồng chí Phạm Mạnh Tiến – P.CT công đoàn Tcty đã trinh bày tóm tắt báo cáo tổng kết phong trào CNVC-LĐ năm 2011 một số chương trình  trọng tâm và chỉ tiêu năm 2012, hội nghị đã được nghe trình bày 3 tham luận để minh hoạt cho họat động Công đoàn Tcty, hội nghị đã được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần thanh Hải – PCT thường trực Liên Đoàn Lao Động Thành Phố, hội nghị đã nghe chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Minh – P.Bí thư Đảng ủy Tcty, đồng chí Đào Xuân Đức – PTGĐ – Chủ tịch công đoàn Tcty đã thay mặt công đoàn Tcty tiếp thu ý kiến của Liên Đoàn Lao Động Thành Phố và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Tcty, tiếp tục chương trình là khâu khen thưởng cho 56 tập thể và 50 cá nhân  với danh hiệu như cờ, bằng khen, giấy khen  có thành tích xuất sắc trong phong traò CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2011, cuối cùng là phần báo cáo kết quả và hưởng ứng phát động thi đua năm 2012 của các công đoàn cơ sở 
 
(Mạnh Tiến – Văn phòng Công đoàn)