Công Đoàn Tcty cùng Ban xã hội từ thiện Tcty đã xây dựng 15 tình nghĩa và nhà tình thương ( Huyện Cái Bè 9 căn, Huyện Cai Lậy 6 căn, thuộc tỉnh Tiền Giang ) tổng số tiền đợt hoạt động này 360 triệu ( Ba trăm, sáu mươi triệu đồng chẵm ). Đây là hoạt động “Vì cộng đồng của Tcty” nhằm chia sẻ khó khăn cho các địa phương nơi Tcty có hợp tác kinh tế, trọng tâm là chăm lo cho các gia đình chánh sách và hộ nghèo tại địa phương
 
 
(Mạnh Tiến – VP Công đoàn TCT, 29-7-2010)