ĐẢNG ỦY TCT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

TNHH MỘT THÀNH VIÊN

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số: 25-CV/BTG

“V/v phổ biến tài liệu tuyên truyền”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

-Ban Thường vụ Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty;

-Cấp ủy các cơ sở Đảng.

 

          Ban Tuyên giáo Đảng ủy gửi các đơn vị đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2014) do Ban Tuyên Giáo Trung ương biên soạn.

         

          Kính đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty và cấp ủy các cơ sở Đảng sử dụng làm tài liệu tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công nhân lao động tại đơn vị.

         

          Trân trọng.

 

 

Nơi gửi:

– Thường trực Đảng ủy (Để báo cáo);

– Như trên;

– Lưu.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng