Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi ủy đã lãnh đạo toàn đơn vị nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tổng doanh đạt 148%, Kim ngạch xuất khẩu tăng 1,6 lần, thu nhập bình quân của người lao động đạt 134% so với đầu nhiệm kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt mức từ 8,5 đến 9,5 tỉ đồng/năm, cổ tức chia cho các cổ đông hằng năm bình quân từ 15- 20%.

 


Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Tổng Công ty đã tuyên dương những thành tích mà công ty Cần Giờ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị chi bộ quan tâm triển khai thực hiện một số nội dung trong nhiệm kỳ 2015-2020 như: tập trung phát triển thêm các cửa hàng bán lẻ xăng dầu;  tăng cường tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý có năng lực, đạo đức tốt, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng bộ quy tắc chuẩn mực về giao tiếp của nhân viên đối với khách hàng, thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

 


Đại hội đã bầu ra chi ủy nhiệm kỳ mới là 5 đồng chí. Trong đó đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Ngọc Minh – Giám đốc TCHC giữ chức vụ Phó bí thư. Đại hội cũng đã bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyến dự đại hội cấp Tổng Công ty.