Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và các đồng chí trong Ban chỉ đạo Đại hội Công nhân viên chức Tổng Công ty.

 

Đại hội đã nhất trí thông qua: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo kết quả công tác thanh tra nhân dân, quy chế dân chủ năm 2012, phương hướng hoạt động 2013; Báo cáo kết quả  thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2012; Báo cáo thu chi quỹ phúc lợi cơ quan năm 2012.

 

Thay mặt chủ tọa đoàn, đ/c Trần Văn Bắc – Phó Tổng Giám đốc Thường trực cơ quan Tổng Công ty đã tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị từ Hội nghị CNVC của các phòng ban và tổ Công đoàn. Cũng tại Đại hội, Ban Thanh tra Nhân dân khóa mới, nhiệm kỳ 2013 – 2015 đã được bầu với 03 thành viên gồm: đ/c Phạm Văn Tòng, đ/c Lê Quang Liêm, đ/c Võ Thị Nha.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2013: 

1. Tiếp tục tái cấu trúc bộ máy tổ chức và nhân sự của Cơ quan Tổng Công ty nói riêng và Tổng Công ty nói chung. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống lương mới tương ứng với hiệu quả công việc. Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển Công nghệ thông tin.

 

2. Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống phân phối nội địa đến năm 2015, đẩy mạnh phát triển chuỗi Satramart, Satrafoods. Triển khai thực hiện các mục tiêu chương trình liên kết, hợp tác toàn Satra Group đã được xác định.

 

3. Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung Thỏa ước lao động tập thể và thỏa ước lao động tập thể được bổ sung tại Đại hội và Nội quy lao động của Cơ quan Tổng Công Ty, tham gia thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị.

 

4. Tiếp tục tích cực hưởng ứng việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Tổng Công ty và Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty phát động. Toàn thể CNVC Cơ quan tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, trong quản lý hoạt động kinh doanh và các chi phí quản lý hành chính khác tại Cơ quan Tổng Công ty; chủ động tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện tham nhũng, lãng phí tại Cơ quan Tổng Công ty, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty và Đảng ủy Cơ quan Tổng Công ty.

 

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, văn thể mỹ trong Cơ quan Tổng Công ty, tích cực hưởng ứng các đợt thi đua nhằm chào mừng các ngày Lễ lớn và các sự kiện trọng đại của cả nước và Thành phố trong năm 2013. Phấn đấu ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CNVC.

 

Đại hội kêu gọi toàn thể CNVC phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CNVC năm 2013 đề ra, góp phần vào sự lớn mạnh và phát triển của Tổng Công ty.

Hình ảnh Đại hội Công nhân viên chức TCT năm 2013:

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội


Ông Trần Ngọc Minh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy (trái) đang bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban Thanh tra nhân dân


Chủ tịch Công đoàn cơ quan và Thủ trưởng cơ quan ký kết bản Thỏa ước Lao động Tập thể