Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Satra đã lãnh đạo các cấp ủy đảng, ban điều hành và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.Với kết quả doanh thu trong 9 tháng của toàn Satra đạt gần 64.000 tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, trong đó, lợi nhuận 10.484 tỉ đồng, tăng hơn 9,2%.

 

Hệ thống phân phối bán lẻ của Satra tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau thời gian được đầu tư phát triển, hiện hệ thống phân phối bán lẻ của Satra vẫn đang gặp nhiều thách thức. Hoạt động kinh doanh của một số đơn vị thành viên còn nhiều khó khăn do sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ. Hệ thống phân phối bán lẻ đã từng bước nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị điều hành và chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng được tốt hơn. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý tài chính, chú trọng công tác pháp chế và kiểm soát nội bộ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

 

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng được tập trung triển khai thực hiện tốt, đúng tiến độ quy định; kiện toàn Tổ công tác Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tiếp tục duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổ. Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Satra đã tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên của Chi bộ Thương xá Tax và Đảng ủy Công ty cổ phần CJ Cầu Tre về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”, phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố, giai đoạn 2016 – 2018; giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên (Đảng ủy Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản và Chi bộ Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu) về thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU… Cùng với đó, Đảng ủy Satra đã ra quyết định thi hành kỷ luật 3 đảng viên với 1 hình thức cảnh cáo do vi phạm đạo đức, lối sống; cách chức 1 bí thư chi bộ, khiển trách 1 trường hợp do vi phạm nhiệm vụ, chức trách được giao và công tác quản lý vốn, trong đó có vốn Nhà nước.

 

 

Dịp này, Đảng ủy Satra triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến đến Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổ chức hướng dẫn xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ, chi bộ…

 

Cẩm Tú