CVĐ ngày 23/8/2010 hướng dẫn kế hoạch tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động tại Đảng bộ TCT. Mục đích của việc tổ chức tổng kết là để đánh giá kết quả thực hiện tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, biểu dương và khen thưởng các cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc; đề xuất, kiến nghị những biện pháp và hình thức phù hợp để tiếp tục thực hiện các nội dung của Cuộc vận động trong thời gian tới. Ngoài ra việc tổng kết còn gắn liền với nhiệm vụ tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động trong TCT phấn đấu hoàn thành thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, chào mừng Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
 
Theo kế hoạch này, toàn thể đảng viên và thành viên Ban Chấp hành các tổ chức Đoàn thể (Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam) tại các đơn vị đều viết bản thu hoạch cá nhân qua 4 năm học tập và làm theo tấm gương của Bác và trình bày trước Hội nghị Chi bộ (đối với đảng viên) hoặc Hội nghị Ban Chấp hành (đối với các ủy viên Ban Chấp hành các Đoàn thể không phải là đảng viên). Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở sẽ hoàn thành việc tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động trước ngày 15/10/2010. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy TCT sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của toàn Đảng bộ trước ngày 31/10/2010.
 
Đây cũng là dịp để mỗi đảng viên của Đảng bộ TCT tự soi rọi lại bản thân mình, là dịp để thể hiện một cách thiết thực tâm nguyện “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”.
 
(Minh Hùng-phòng HCTH, 29-9-2010)