Bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có ý thức và thái độ tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tác động tích cực đến đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, đảng viên; tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong  một bộ phận cán bộ, đảng viên. Những kết quả trong triển khai thể hiện rõ:

Một là, nội dung học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm, từng chuyên đề thiết thực cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tiễn bức xúc, thể hiện một cách sâu sắc, toàn diện tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, việc xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm các lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự đăng ký phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức được xây dựng kết hợp với đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với lĩnh vực mình công tác.

Ba là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác, trở thành động lực giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy đã chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vào kế hoạch hàng năm, thành một trong những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc đưa các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng dần dần đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI được coi là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước; gắn với việc thực hiện chống tham ô, quan liêu, tham nhũng, cải cách hành chính…  Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, ban chi ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết từng việc, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế.

Năm là, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện các quy định chung cua Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm; nêu cao ý thức, tinh thần, thái độ hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Sáu là, công tác kiểm tra, giám sát định kỳ của cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Cấp ủy các cấp thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Các thành viên trong Ban Chi ủy luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc.

Bảy là, đưa nội dung tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục lý luận chính trị các trình độ. Ban Chỉ đạo Trung ương đã sớm chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan triển khai hoạt động này. Việc tổ chức nghiên cứu, đưa các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các chương trình, giáo trình, giáo khoa của các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân;  hướng dẫn kết hợp triển khai nội dung vào các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đầu khóa; các hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội, Hội… thu được kết quả khả quan.

Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị là cán bộ, đảng viên ngày càng tin tưởng hơn vào đường lối, chính sách của Đảng; nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về vai trò của đạo đức trong xây dựng nền tảng tinh thần xã hội. Qua học tập, cán bộ, đảng viên có ý thức rõ hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công tác, phong cách, lề lối làm việc và thái độ ứng xử trong giao tiếp.

Việc gắn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã không chỉ góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, mà còn thiết thực tạo ra những chuyển biến bước đầu trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách của xây dựng Đảng, từng bước khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và xã hội…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn bộc lộ một số hạn chế như: Trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vẫn còn mang tính hình thức, chưa chủ động, cấp dưới còn chờ đợi chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ vẫn còn mang tính phong trào, thiếu liên tục; nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên còn chung chung, thiếu cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị của nhiều cấp ủy chưa được coi trọng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên…

Thực tiễn cho thấy như Chỉ thị 03-CT/TW đã khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng và nhân dân ta; góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”  theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng yếu sau:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  với  các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng…

Thứ ba, đẩy mạnh học tập và làm theo, tập trung vào làm theo các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội…

Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; mỗi tổ chức, tập thể, cơ quan, đơn vị tập trung rèn luyện và làm theo phong cách Hồ Chí Minh về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,… phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hàng ngày.

Thứ năm, đổi mới công tác tuyên truyền việc triển khai, thực hiện theo phương châm nêu gương “từ trên xuống” (cấp trên thực hiện trước, cấp dưới thực hiện sau), “trong trước ngoài sau” (trong Đảng thực hiện trước, ngoài Đảng thực hiện sau), nói đi đôi với làm (nhất quán giữa nói và làm), nhất là chú trọng những kết quả cùng bài học kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong mỗi hội nghị sơ kết và tổng kết hằng năm. Chú trọng việc biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tuyên truyền nhân rộng những tấm gương điển hình, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

 (nguồn Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Thành phố)