Đến dự, có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) cùng các Ban Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Vương Bé Nam, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; có 58/58 đảng viên của Đảng bộ về tham dự.

 

 

Theo báo cáo do đồng chí Vương Bé Nam trình bày cùng 10 lượt ý kiến thảo luận tại hội nghị, năm 2017 mặc dù mãi lực trên thị trường chưa mạnh, cạnh tranh cao nhưng toàn Đảng bộ đã ra sức lãnh đạo đưa hoạt động quản lý và kinh doanh của Chợ tiếp tục phát triển; doanh thu 376,3 tỷ đồng, đạt vượt 117,09% so với cùng kỳ; lợi nhuận 35,57 tỷ đồng, đạt vượt 122,2% so với cùng kỳ; có nhiều giải pháp quản lý tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; hiệp thương thành công với toàn bộ tiểu thương của Chợ về tăng phí quản lý theo chỉ đạo của UBND Thành phố; triển khai nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017; nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ trực thuộc đối với hoạt động của 7 phòng chức năng, 7 Ban điều hành nhà lồng chợ và 5 đoàn thể chính trị – xã hội; bồi dưỡng và kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào Đảng…  

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty ghi nhận những kết quả về việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện được trong năm 2017; tiếp tục đồng tâm – đồng sức – đồng hành cùng tiểu thương xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh của Chợ Bình Điền. Về nhiệm vụ năm 2018, đồng chí đề nghị chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty cần điều chỉnh tăng từ 8 đến 10% phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng của Công ty Mẹ theo yêu cầu chủ sở hữu UBND Thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ phần hóa Công ty Mẹ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; duy trì nghiêm nề nếp sinh hoạt chi bộ và tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề định kỳ; ra sức đoàn kết nội bộ, sớm củng cố nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ; chủ động đấu tranh phòng ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; quan tâm thường xuyên việc bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ nòng cốt chính trị nhằm đáp ứng được yêu cầu khi xảy ra các tình huống gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của chợ…; đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống của Đảng bộ, với những công trình tiếp tục được nâng cấp tại chợ, công tác an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường, các trang thiết bị được Tổng Công ty đầu tư mới… sẽ góp phần vào sự phát triển của Công ty trong phương hướng tới.

 

Ngô Chiến Sĩ