1. Kết quả phân tích Tổ chức cơ sở Đảng năm 2006 như sau:
 
 • Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh: 60,52%
 •  
 • Tổ chức cơ sở Đảng đạt loại khá: 28,94%
 •  
 • TCCSĐ   yếu kém và   TCCSĐ chưa đánh giá do chờ thanh tra : 10,54%
 
2. Tổng số Đảng viên của Đảng bộ TCT TMSG hiện có trên 1100 đảng viên, trong đó :
 
 •  2,5% đảng viên dự bị.
 • 38,3% đảng viên là nữ.
 • 0,7% đảng viên   là dân tộc ít người.
 • 22,4% đảng viên   là quân nhân xuất ngũ.
 • 66% đảng viên tại các doanh nghiệp cổ phần.
 • 4,4% đảng viên dưới 31 tuổi và   25,4% đảng viên trên 50 tuổi.
 • Có 47,6% đảng viên có trình độ Cao đẳng, Đại học,Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ. 34,7% là công nhân kỹ thuật.
 
3. Kết quả phân tích chất lượng đảng viên năm 2006 như sau :
 • Tổng số đảng viên dự phân tích : 1.125
 
Tổng số đảng viên đủ tư cách : 98,84%
  + Đảng viên được biểu dương ở cơ sở : 7,6%
  + Đảng viên được Đảng Ủy TCT khen   2 năm liền 2005 – 2006 : 2,8%
 
 • Tổng số Đảng viên vi phạm tư cách : 1,1%
 
4. Công tác phát triển Đảng viên mới: Trong năm 2006 đã kết nạp 82 Đảng viên mới.