Ngày10/5, tại Thành phố Đà Lạt, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý vốn và đại diện vốn năm 2023.

Đến dự, có đồng chí Võ Hữu Hạnh, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp Thành phố; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy;  đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng 80 đại biểu là thành viên HĐTV, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các Công ty con, Công ty Liên kết đến tham dự.   

Theo báo cáo do đồng chí Phan Nguyễn Anh Thắng, Phó Giám đốc Phòng Kế hoạch – Đầu tư tài chính Satra trình bày, tính đến cuối năm 2023 danh mục đầu tư của Satra gồm 40 doanh nghiệp, trong đó có 34 Công ty Cổ phần và 6 Công ty TNHH với tổng vốn đầu tư 2.033,8 tỷ đồng. Kết quả năm 2023 cổ tức và lợi nhuận Satra được chia là 4.082,5 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch, vượt 12,7% so với năm 2022, tỷ suất lợi nhuận đạt 200,7%.  Việc quản lý vốn đầu tư của Tổng Công ty được thực hiện thông qua 59 Người đại diện vốn, trong đó có 23 người đại diện chuyên trách nắm giữ các chức vụ quản lý tại doanh nghiệp và 36 người đại diện không chuyên trách. Trong năm 2023 Tổng Công ty tiếp tục rà soát, kiện toàn công tác quy hoạch Người đại diện vốn, qua đó đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các đại diện vốn và nguồn cán bộ quy hoạch Người đại diện vốn; duy trì nghiêm quy chế hoạt động của Người đại diện, nguyên tắc cử Người đại diện, tiêu chuẩn của Người đại diện, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm của Người đại diện, công tác đánh giá Người đại diện…; đồng thời cũng tạo sự chủ động cho Người đại diện vốn Tổng Công ty trong việc thực hiện các quyền, trách nhiệm của cổ đông tại các doanh nghiệp.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại hội nghị đã có 15 lượt ý kiến thảo luận về hoạt động giám sát tài chính; công tác văn thư, lưu trữ, giao nhận tài liệu của Người đại diện vốn; về các nhân tố quan trọng tác động đến việc nâng cao năng lực quản trị của người đại diện vốn; về công tác quy hoạch và đào tạo Người đại diện vốn; về trách nhiệm của Người đại diện vốn; về mối quan hệ công tác của Người đại diện vốn với các phòng chức năng Tổng Công ty…

Đ/c Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra phát biểu định hướng hoạt động của Người đại diện vốn 

Định hướng hoạt động của Người đại viện vốn trong phương hướng tới, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra Lâm Quốc Thanh xác định Người đại viện vốn là cầu nối thực hiện các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, trong đó tập trung đẩy mạnh chương trình hợp tác liên kết trong toàn hệ thống Satra, nhằm phát triển và quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng với các sản phẩm chủ lực đã có thương hiệu trên thị trường và đang kinh doanh tại các đơn vị bán lẻ như Vissan, Cầu Tre, APT, Heineken, nhãn hàng riêng Satra v.v…, góp phần hoàn thành tốt chương trình liên kết của Đảng bộ Tổng Công ty; tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát tài chính năm 2024, bằng việc thực hiện giám sát tài chính định kỳ, thông qua các số liệu, thông tin từ báo cáo của người đại diện vốn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng Võ Hữu Hạnh, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp Thành phố ghi nhận hoạt động đầu tư tài chính của Tổng Công ty trong năm 2023 tiếp tục đạt hiệu quả khá cao, góp phần lớn vào cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ; quản lý tốt phần vốn góp của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp thành viên, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Đại diện vốn của Tổng Công ty tại các Doanh nghiệp. Công tác đại diện vốn ngày một đi vào thực chất và mang lại hiệu quả cao…; phương hướng tới đồng chí đề nghị Satra quan tâm lãnh đạo hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của các Công ty con, Công ty liên kết; đầu tư ngoài doanh nghiệp phải đảm bảo phù hợp ngành nghề kinh doanh, bảo toàn vốn…

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Satra phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Satra Nguyễn Hữu Nghĩa đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp Thành phố và giải đáp các kiến nghị của Người Đại diện vốn đặt ra tại hội nghị. Năm 2023, đồng chí ghi nhận Người đại diện vốn Satra đã thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Công ty trong việc tiếp tục góp phần thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; từng bước nâng cao công tác quản trị và công tác quản lý tài chính; tiếp tục phối hợp với Satra tập trung giải quyết tốt việc quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước…

Nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị Ban Điều hành Tổng Công ty lãnh đạo các phòng, ban liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung nguồn qui hoạch Người Đại diện vốn phù hợp với tình hình thực tiễn và mục tiêu chiến lược của Tổng Công ty, đồng thời làm tốt vai trò cầu nối tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp cũng như hỗ trợ Người đại diện vốn thực thi đúng các qui định pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện vốn. Đối với người đại diện vốn chuyên trách, trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành của doanh nghiệp, tập trung bám sát các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghiên cứu biến động thị trường để có giải pháp ứng phó phù hợp để đảm bảo mục tiêu đạt kết quả tốt nhất của kế hoạch 2024 đã đề ra; đối với các đại diện vốn kiêm nhiệm cần tăng cường mối liên hệ, hỗ trợ trong công tác phối hợp với các đại diện vốn chuyên trách, có ý kiến với Ban điều hành công ty thực hiện theo định hướng, chiến lược của Tổng Công ty để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông/thành viên góp vốn, trong đó có Tổng Công ty.

Đ/c Võ Hữu Hạnh, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp Thành phố và đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Satra trao giấy khen cho 3 đại diện vốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  năm 2023

Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Satra và đ/c Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư – Tổng Giám đốc Satra trao giấy khen cho 13 người đại diện vốn có thành tích tiêu biểu trong năm 2023

Tại hội nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tổng Công ty đã khen thưởng cho 03 Người đại diện vốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 Người đại diện vốn có thành tích tiêu biểu trong công tác quản lý vốn – đại diện vốn năm 2023.

Sỹ Bình Phong