Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra); Chủ tọa hội nghị đồng chí Lê Thị Thu Thủy, Bí thư Chi bộ Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty và đồng chí Phạm Văn Luyện Chủ tịch Công đoàn Công ty.

 

 

          Thay mặt Ban Điều hành Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong đó phân tích rõ: mặc dù năm 2016 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí của người lao động đã giúp cho Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; doanh thu đạt 59 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6,84 tỷ đồng; nâng cao đời sống và thu nhập bình quân của người lao động so với năm 2015; các chế độ chính sách được thực hiện nghiêm túc theo thỏa ước lao động tập thể năm 2016 đề ra, hỗ trợ tốt các hoạt động của Đảng và đoàn thể Công ty. Phương hướng năm 2017, dự báo sẽ còn gặp những khó khăn nhất định, trước tình hình đó Công ty phấn đấu doanh thu đạt 5,5 tỷ đồng, lợi nhuận 4 tỷ; sắp xếp tinhgọn bộ máy và khuyết khích hoạt động tự doanh của các bộ phận nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận; có các giải pháp tích cực thu hồi công nợ…đồng chí Nguyễn Văn Hùng kêu gọi tập thể người lao động Công ty tiếp tục đoàn kết, gắn bó với Ban điều hành doanh nghiệp, cấp ủy Chi bộ và tổ chức Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do cấp ủy chi bộ và Hội đồng quản trị Côngty đề ra trong năm 2017.

 

  

 

          Hội nghị đã nhất trí 100% bảndự thảo thỏa ước lao động tập thể năm 2017 được thông qua với với nhiều nội dung được sửa đổi có lợi hơn cho người lao động so với thỏa ước lao động tập thể năm 2016 và bầuBan đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việctheo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Công đoàn Satra đã biểu dương và chúc mừng những thành quả mà Công ty BITAHACO đã đạt được trong năm 2016, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được của BITAHACO đã góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty. Năm 2017, đồng chí đề nghị Ban điều hành doanh nghiệp và Ban chấp hành Công đoàn Công ty lãnh đạo người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị do cấp ủy và Hội đồng quản trị đế ra, tập trung thu hồi cộng nợ và thực hiện tốt các nội dung thỏao ước lao động tập thể vừa được thông qua.

 

          Tính đến nay mới chỉ có 3/36 doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty tổ chức hội nghị người lao động năm 2017.

Đình Chi Công đoàn.