Kính mời các đồng chí xem và tải về Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 18/12/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm tại văn bản đính kèm