Về Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017