SỐ HIỆU 22-TB/TW
TRÍCH YẾU Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X
MÔ TẢ

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 22-TB/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ

Về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X

 

Ngày 28/02/2017, sau khi nghe Ban Dân vận Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án báo cáo sơ kết 5 năm việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII trong tình hình mới”, ý kiến của các ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ban Bí thư kết luận:

I- TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW

Qua hơn 5 năm thực hiện, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt được những kết quả quan trọng; tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Các tổ chức đảng, đoàn thể bước đầu khẳng định được vị trí, vai trò đối với sự phát triển của doanh nghiệp, tập hợp, động viên đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm, hăng hái lao động sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập. Chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân đã thúc đẩy công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Một số cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo việc thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện vào Đảng; trong các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp tham gia cấp ủy bước đầu đã phát huy được vai trò lãnh đạo.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng trong Kết luận số 80-KL/TW; chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, do đó công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên đạt tỉ lệ thấp; vai trò của nhiều tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp còn mờ nhạt, phương pháp công tác còn hạn chế, nội dung hoạt động thiếu cụ thể, đơn điệu, chưa hấp dẫn, hiệu quả thấp, chưa vận động được chủ doanh nghiệp và người lao động ủng hộ, tham gia.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên: Đây là vấn đề mới, khó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm; không ít cấp ủy lúng túng hoặc chưa có quyết tâm chính trị cao. Tư duy, nhận thức của nhiều cấp ủy chưa theo kịp tình hình, chưa gắn được lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của tổ chức đảng, đoàn thể; cách làm ít có sự đổi mới, sáng tạo, vẫn áp dụng cách làm như trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước nên hiệu quả thấp. Nhiều cấp ủy thiếu chủ động, thiếu quyết liệt, sâu sát, thậm chí khoán trắng hoặc giao chỉ tiêu cho cấp dưới, chạy theo số lượng để có thành tích, ít quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Một số tổ chức đảng, đoàn thể chưa là cầu nối gắn bó thường xuyên giữa cấp ủy với doanh nghiệp và người lao động; chưa nhận được sự ủng hộ của chủ doanh nghiệp do chưa là chỗ dựa tin cậy, chưa có nhiều đóng góp cụ thể, thiết thực vào sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp; chưa nhận được sự hưởng ứng của các đảng viên, đoàn viên, vì việc bảo vệ quyền lợi cho đảng viên, đoàn viên còn hạn chế. Mặt khác, người lao động do nhận thức và áp lực của việc làm, thu nhập nên ít quan tâm đến việc gia nhập tổ chức và tham gia sinh hoạt đảng, đoàn thể.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

2- Củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ở các địa phương; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương, doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, tìm ra những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể để nhân rộng.

3- Tăng cường gắn kết tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên với doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp thông qua mối quan tâm, mục tiêu và lợi ích chung. Các tổ chức đảng, đảng viên cần đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp, đem lại lợi ích, góp phần làm cho doanh nghiệp ổn định, phát triển. Trong triển khai thực hiện, cần có cách tiếp cận phù hợp, đổi mới tư duy và cách làm, cần tính đến những yếu tố đặc thù của doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

4- Chỉ thành lập tổ chức đảng khi đã phát triển được đủ số lượng đảng viên, bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng. Việc vận động thành lập tổ chức đảng, đoàn thể cần tôn trọng và bảo đảm hài hòa lợi ích của tổ chức đảng, đoàn thể. Thường xuyên bồi dưỡng để cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp phát huy được vai trò lãnh đạo, định hướng hoạt động, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đảng viên, đoàn viên, người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đúng pháp luật; ở những nơi khó khăn, có thể cử cán bộ, đảng viên của đảng ủy cấp trên về sinh hoạt cùng với chi bộ tại doanh nghiệp, làm hạt nhân để xây dựng tổ chức đảng.

5- Động viên đảng viên, đoàn viên học tập, nâng cao trình độ, tay nghề để nâng cao vị thế, uy tín trong doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và có điều kiện để bảo vệ quyền lợi cho đảng viên, đoàn viên và người lao động. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên là cán bộ quản lý, người lao động giỏi, có uy tín trong doanh nghiệp.

6- Tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng, kết nạp các chủ doanh nghiệp đủ điều kiện vào Đảng, trên cơ sở đó phân công vào các vị trí lãnh đạo trong tổ chức đảng, đoàn thể.

7- Tập trung xây dựng tổ chức, phát huy vai trò của công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đều có tổ chức công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tập hợp, thu hút người lao động vào tổ chức công đoàn. Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao năng suất lao động, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động; tăng cường đối thoại, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ủng hộ hoạt đông của công đoàn. Thực hiện việc lồng ghép hoạt động của hội phụ nữ với hoạt động nữ công của công đoàn trong doanh nghiệp. Nghiên cứu thành lập tổ chức thanh niên, hội phụ nữ ở khu dân cư, khu nhà trọ với mô hình phù hợp, thiết thực để vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, người lao động.

8- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ. Mỗi cán bộ đảng, đoàn thể phải gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; đặc biệt là có năng lực vận động chủ doanh nghiệp và khả năng lãnh đạo, vận động, tập hợp người lao động. Quan tâm, tạo điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong trong doanh nghiệp; các quy định về chế tài xử phạt nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng luật pháp.

2- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất việc tổng kết Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định “Đảng viên làm kinh tế tư nhân”; Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/01/2013 của Ban Tổ chức Trung ương “Về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”.

3- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tác dụng và hiệu quả thiết thực của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; hướng dẫn nội dung, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền một cách đầy đủ, chính xác, có sức thuyết phục.

4- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp giữa Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

5- Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu, đề xuất phụ cấp cho cán bộ đảng, đoàn thể; sửa đổi, bổ sung mức đóng đảng phí đối với đảng viên là công nhân trong doanh nghiệp.

6- Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để người lao động tích cực tham gia tổ chức công đoàn; tăng cường tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp hiểu rõ vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Đổi mới, sắp xếp lại tổ chức công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất bảo đảm đồng bộ với tổ chức đảng.

7- Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, đảng ủy khối doanh nghiệp, đảng ủy khu công nghiệp, khu chế xuất, trực tiếp là tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

8- Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kế việc thực hiện Thông báo này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

Thông báo này được phổ biến đến chi bộ.

 

 

T/M BAN BÍ THƯ

(Đã ký)

Đinh Thế Huynh