Thời gian đấu giá      14/07/2016

 

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV

 

Giá trúng cao nhất: 150.000,00

 

Giá trúng thấp nhất: 40.000,00

 

Giá trung bình: 74.314,00

 

Tổng số cổ phần/lô trúng giá: 1.530.000,00

 

Giá đặt cao nhất: 150.000,00

 

Giá đặt thấp nhất: 30.000,00

 

KL đặt cao nhất: 720.000,00

 

KL đặt thấp nhất: 125.000,00

 

Tổng số NĐT trúng giá: 6,00

 

Tổng số tổ chức trúng giá: 0,00

 

Tổng số giá trị trúng giá: 113.700.000.000,00

 

Các file đính kèm:

 

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – CV UBCKNN ve thoai von của SATRA tại SPSC.pdf     https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=56003a31-c5e6-41cc-9ce8-2e657cb38cf8&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – BCTC HN KT 2015.pdf      https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=23a05403-69ad-4102-86ea-eee7a06be689&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – Ban CBTT.pdf              https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=e3225e02-feca-47a5-837e-33fdc94dab81&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – Dieu le SPSC.pdf            https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=9b53a3cb-071e-4109-92b0-f7314f7c572d&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – GCN so huu CP.pdf           https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=0e89620f-0be6-41ba-8d27-2d2046489715&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – GCN dang ky KD.pdf        https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=9f5573b8-27b6-4d71-8048-bdf7ac9e9964&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – MAUDON.docx            https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=9aab7984-4342-42bc-9255-0903e73250dc&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc             https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=c0ec6552-1631-49fb-8162-d4246b57670e&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – Nghi quyet so 251 BDG co phan SPSC.pdf              https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=2462e875-af57-4da6-ab24-3b70aef14188&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – QD 4730 QD-UBND Phe duyet de an tai co cau Satra.pdf             https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=f4f0b876-092c-4196-b1a5-e2709b47694a&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – TBAO BAN DAUGIA.pdf               https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=89f11862-1912-44e1-8a3c-1bd22c50c418&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – QUYCHE DAUGIA.pdf            https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=ecdcdeca-8f61-4434-8fcb-5528456ba223&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – BC thoai von.pdf                  https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=c6b65a67-3001-44cf-a0db-58e3f45951ce&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – BCTC cty me SPSC 2014.pdf                https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=e9bc997b-d332-4ff1-8a73-e9f48b375521&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – BCTC cty me SPSC 2015.pdf            https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=933cd5a3-6b6c-4217-81d8-b3734cb50f9b&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – BCTC HN KT 2014.pdf             https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=d83588e9-e57c-45f7-91c3-4e9e95a46173&rid=10548682

20160615_20160615 – CTY DVU DAUKHI SAIGON – BCTC cty me SPSC Q1_2016.pdf                 https://www.hsx.vn/Common/DownloadAtt/?id=8b113367-38df-4ade-80aa-f05a1ecd4e74&rid=10548682