Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn  
 
  Khóa học này là một phần trong chương trình công tác Công đoàn năm 2008 của Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Tổng Công ty khóa III, nhiệm kỳ ( 2008-2013).Thành phần tham gia lớp tập huấn là các ủy viên BCH, ủy viên Ủy Ban kiểm tra CĐ TCT và các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Tổng cộng có 161 đồng chí tham gia lớp tập huấn, nội dung tập huấn gồm 08 chuyên đề:
 
   1. Những vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt nam
 
   2. Tổ chức và hoạt động của Công đoàn cơ sở ( chú trọng hoạt động Tổ Công đoàn)
 
   3. Quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở – Biện pháp xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
 
   4. Công đoàn chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ.
 
   5. Thỏa ước lao động tập thể – Kỹ năng thương lượng 
 
   6. Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNLĐ.
 
   7. Công tác vận động nữ CNLĐ – Quyền và lợi ích lao động nữ theo quy định pháp luật.
 
   8. Công tác tài chính Công đoàn.
 
   Lớp học được tổ chức trong vòng 4 ngày thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19/6 đến 10/7.