Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.
 

Để hiểu rõ hơn về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, kính mời các đồng chí cùng xem phim tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 79 năm qua.