Tiếp đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Minh Trang, Bí thư Đảng ủy/Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty và các đồng chí trong BTV Đảng ủy Công ty Vissan.

 

         

Theo báo cáo số 155-BC/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty, tính đến nay, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phối lần thứ X; đã tổ chức 5 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X cho 1.168/1.189 đồng chí, đạt tỷ lệ 98,23%; Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phối lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020; trên cơ sở đặc thù của từng doanh nghiệp, đã có 30/34 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty và 3 đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ, chi bộ, đoàn thể và triển khai thực hiện tại đơn vị trong tháng 2 và 3/2016.

 

         

Đồng chí Lê Minh Trang, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, những thuận lợi khó khăn của Tổng công ty khi xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện 7 chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; bên cạnh đó các thành viên trong Đoàn kiểm tra Thành ủy cũng đã có nhiều ý kiến góp ý cho Đảng ủy Tổng Công ty.

 

 

Sau khi đã trao đổi, thảo luận với các đồng chí trong BTV Đảng ủy Tổng Công ty và BTV Công ty Vissan, đồng chí Bí thư Thành ủy đã kết luận: “Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 04/12/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã chọn được 3 chương trình trọng tâm và đưa ra được những giải pháp cụ thể tham gia thực hiện 7 chương trình đột phá của Thành phố. Đồng chí nhận định Satra  một trong những doanh nghiệp lớn, uy tín trong lĩnh vực thương mại của Thành phố và đất nuớc, tỷ trọng thương mại ngày một tăng, đồng thời làm tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố, dẫn dắt được sản xuất và góp phần lan tỏa chất lượng sống tốt của người dân thành phố. Trong phương hướng tới Satra cần tập trung thực hiện nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp để ngày một nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đầu xây dựng thương hiệu Satra không chỉ là thương hiệu của thành phố mà phải trở thành thương hiệu Quốc gia và thị trường của Satra phải là thị trường của khu vực; đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng tiện lợi tại các khu dân cư nhằm giữ vững được thị trường bán lẻ để có thể định hướng cho sản xuất và tiêu dùng, không để doanh nghiệp nước ngoài chi phối thị trường trong nước; tạo ra hệ thống công nghệ thương mại tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; doanh thu và lợi nhuận hàng năm phải tăng cao hơn nữa, xứng đáng với niềm tin, hy vọng của Đảng bộ Thành phố và chính từ mô hình Satra góp phần giúp Đảng, Chính phủ hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển thương mại Quốc gia.”

 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy.