Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đến nhận công tác và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài gòn.
 
 
Quyết định này đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
 
(Minh Hùng-phòng HCTH, 24-9-2010)