Bốn lớp này, cán bộ, đảng viên 32 cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty đã được Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Trang Thông tin Điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo viên cấp Thành phố trực tiếp triển khai những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

 

 

        Với kiến thức của người làm báo và kinh nghiệm thực tiễn, Nhà báo Tô Đình Tuân dùng phương pháp so sánh, đưa ra được nhiều ví dụ cụ thể để phân tích và đánh giá khá toàn diện về các nguyên nhân, giải pháp, quan điểm chỉ đạo, các bài học đã được các Nghị quyết chỉ ra, giúp cho cán bộ, đảng viên Tổng Công ty nhận thức thức được đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế; việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp các doanh nghiệp phụ thuộc và doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng Công ty hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp và quá trình cổ phần hóa Công ty Mẹ giai đoạn năm 2016 – 2020…

 

          Do có những đảng bộ, chi bộ có các chi nhánh trực thuộc đang sản xuất kinh doanh tại các tỉnh và ở Campuchia, việc đi lại rất khó khăn, để giúp cho đảng viên tại các đơn vị này được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; tại 4 buổi học Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức cho các đơn vị được đồng thời học trực tuyến, vì thế phương pháp truyền đạt Nghị quyết của Nhà báo Tô Đình Tuân có sự tập trung cao, hấp dẫn, lôi cuốn để các đảng viên ở các đầu cầu đơn vị trực tuyến được tiếp thu tốt các Nghị quyết.

 

          Qua 4 lớp đảng viên cơ sở và 1 lớp cán bộ chủ chốt vào cuối tháng 7/2017 do Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức đã có 1.101/1.221 cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, đạt tỷ lệ 98,21%.

 

  Ngô Chiến Sỹ