Tổng Công ty vẫn đạt được những thành tích tốt : Tổng doanh thu bán hàng và dịch vụ trong 05 năm đạt khoảng trên 43.000 tỷ đồng, bình quân đạt 8.600 tỷ đồng/năm (cao hơn thời kỳ 05 năm trước đó khoảng 5%); tổng kim ngạch xuất khẩu trong 05 năm đạt 730 triệu USD, bình quân đạt 146 triệu USD/năm (thấp hơn thời kỳ 05 năm trước đó khoảng 1,50%); đặc biệt tổng lợi nhuận trước thuế trong 05 năm đạt khoảng 1.965 tỷ đồng, bình quân đạt 393 tỷ đồng/năm (tăng gấp 4,7 lần so với thời kỳ 05 năm trước đó). Sự tăng trưởng vượt bậc về lợi nhuận chính là điểm son lớn nhất của TCT trong thời kỳ này. Đánh giá chung là TCT đã làm tốt công tác chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty con, đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. Đa số doanh nghiệp cổ phần hóa đều đạt mức tăng trưởng tốt, tỷ suất lợi nhuận tăng bình quân 15%. TCT đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do Thành phố giao như bảo toàn và phát triển vốn, di dời các chợ nông sản trong Thành phố về Khu Thương mại Bình Điền, tham gia bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường, đầu tư liên doanh với nước ngoài đạt hiệu quả tốt (trường hợp Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam), tổ chức xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin và tích cực thực hiện công tác xã hội – từ thiện.
 
 
ông Lê Thanh Hải(Chủ tịch UBND TPHCM) phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài gòn lần thứ III (nhiệm kỳ 2005 – 2010)
 
Ngày 17/5/2005, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 2361/QĐ-UB v/v chuyển Tổng Công ty Thương mại Sài gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty con. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để TCT triển khai nhiều chương trình, dự án quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Satra Group.
 Ngày 20/10/2005, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài gòn lần thứ III (nhiệm kỳ 2005 – 2010), đ/c Lê Thanh Hải, chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã biểu dương : “Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, hoạt động của Tổng Công ty đã ngày càng có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, cơ sở vật chất tăng nhanh, đời sống công nhân viên chức được cải thiện…”
 
(Minh Hùng – phòng HCTH, 16-9-2010)