Ba lớp này, cán bộ, đảng viên 32 cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty đã được Thạc sĩ Vũ Trung Kiên, Giảng viên chính Học viện Chính trị Khu vực II trực tiếp triển khai:

 

– Nghị quyết số 36-NQ/TW “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”;

 

– Quy định số 08-QĐi/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên , trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”;

 

– Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

 

Lớp học tập Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khoá XII) tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản. Ảnh Thanh Phong

 

Với kiến thức của người làm công tác sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn, Thạc sĩ Vũ Trung Kiên dùng phương pháp so sánh, đưa ra được nhiều ví dụ cụ thể để phân tích và đánh giá khá toàn diện về các nguyên nhân, giải pháp, quan điểm chỉ đạo, các bài học đã được hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương chỉ ra, giúp cho cán bộ, đảng viên Tổng Công ty nhận thức được các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Lớp học tập Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (khoá XII) dành cho cán bộ đảng viên các cơ sở Đảng trực thuộc tại Hội trường Quận uỷ Quận 11. Ảnh Thanh Phong

 

Để giúp cho đảng viên tại các cơ sở Đảng có các chi bộ đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các tỉnh được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; tại 3 buổi học Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức cho các đơn vị được đồng thời học trực tuyến, vì thế phương pháp truyền đạt Nghị quyết của Thạc sĩ Vũ Trung Kiên có sự tập trung cao, hấp dẫn, lôi cuốn để các đảng viên ở các đầu cầu đơn vị trực tuyến được tiếp thu tốt các Nghị quyết.

 

Qua 3 lớp đảng viên cơ sở và 1 lớp cán bộ chủ chốt vào cuối tháng 12/2018 do Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức đã có 1.167/1.187 cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, đạt tỷ lệ 98,31%. 

 

Ngô Chiến Sỹ