Chủ trì hội nghị là đồng chí Lê Minh Trang, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty, có 140 đồng chí là cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Tổng Công ty và 32 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

 

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố triển khai những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

 

 

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

 

Theo kế hoạch số 807-KH/ĐU ngày 02/8/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty sau học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng chí Bí thư cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc chủ trì việc xây dựng chương trình hành động của cấp mình trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời phải bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

 

Ngô Chiến Sỹ