Sáng ngày 31/01/2015 Đảng ủy TCT đã kết hợp với Học Viện Cán bộ Thành phố và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1 tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính Hệ vừa học vừa làm niên khóa 2015 -2016 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 1. Đến dự khai giảng có Phó Giáo sư/Tiến sĩ Nguyễn Văn Trình Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố, đồng chí Trần Ngọc Minh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty, các đồng chí Ban Tuyên giáo Đảng ủy cùng các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Quận ủy và lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận 1.

          Trong 47 học viên của Đảng bộ TCT dự khai giảng tất cả đều là nguồn quy họach cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có 10 đồng chí của Đảng ủy TCT, 9 đồng chí của cơ quan Đảng bộ Tổng Công ty và 28 đồng chí của cấp ủy các cơ Đảng trực thuộc. Trong 16,5 tháng học, các học viên sẽ nghiên cứu, học tập 10 học phần, gồm những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật; về quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở…nhằm giúp đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, quản lý trong tình hình mới.

          Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư/Tiến sĩ Nguyễn Văn Trình Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố đề nghị lãnh đạo Tổng Công ty và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 phối hợp chặt chẽ với Học viện Cán bộ Thành phố đảm bảo việc học tập nghiêm túc, đúng nội dung, thời gian, qua đó nâng cao chất lượng nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch trong tình hình mới; củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Về phía các học viên phải xác định rõ mục tiêu, học tập nghiêm túc để đạt kết quả cao nhất; thường xuyên vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức được học vào thực tiễn lĩnh vực công tác của đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo