Đến dự, có đồng chí Tăng Phước Lộc, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và các đồng chí thành viên Tổ giúp việc cho Tổ công tác 3 –  Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy về Đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Tổ Công tác hướng dẫn đại hội cơ sở đảng Tổng Công ty.

 

 

 

Công ty APT là doanh nghiệp Nhà nước sở hữu vốn điều lệ dưới 50%, Đảng bộ hoạt động theo Quy định 288-QĐ/TW của Ban Bí thư. Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Công ty APT đứng trước nhiều khó khăn thách thức do tồn tại cũ lỗ lũy kế kéo dài, nguyên liệu ngành thủy sản ngày càng khan hiếm, thiếu lao động sản xuất vào mùa vụ chính, chi phí về năng lượng, nhiện liệu, lương tối thiểu vùng ngày một tăng… nhưng với tinh thần “Đoàn kết – yêu thương – trách nhiệm” của cấp ủy và từng đảng viên đã cùng Ban Điều hành doanh nghiệp lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: tổng doanh thu 1.252 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10,06%/năm, tăng 1,47 lần so với nhiệm kỳ trước; kim ngạch xuất khẩu tăng 1,74 lần; thu nhập bình quân người lao động tăng 1,56 lần; thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ về thuế và các chính sách bảo hiểm đối với người lao động.

 

Cùng với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ; Đảng ủy Công ty tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thục hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng; người đứng đầu cấp ủy và từng đảng viên luôn gương mẫu và tiên phong trong lao động sản xuất, trong chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động. Qua đó đã tạo được uy tín của tổ chức đảng và từng đảng viên, tạo được niềm tin với Ban Điều hành doanh nghiệp, với cổ đông và người lao động.

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã biểu dương và chúc mừng Đảng bộ Công ty về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Giai đoạn 2020 – 2025 đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty APT tăng cường phối hợp với Hội Đồng Quản trị, Ban Điều hành doanh nghiệp trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cũng như các mục tiêu, nhiệu vụ, chỉ tiêu do đại hội đề ra; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, khảo sát, tìm hiểu nhu cầu và định hướng cho thị trường; thực hiện tốt việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục phát huy việc chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng của người lao động, tạo sự gắn bó người lao động với công ty.

 Đồng chí Lâm Dũng Tiến – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo đại hội.

 

Trên tinh thần dân chủ, khách quan và đúng quy định, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Công ty được bầu giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy.

 

 

Thành công của đại hội điểm Đảng bộ Công ty APT sẽ là cơ sở quan trọng để Đảng ủy Satra lãnh đạo các đơn vị rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức đại hội các  đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở tiếp theo bảo đảm chất lượng hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đúng tiến độ./. 

Ngô Chiến Sỹ