Ông Lê Minh Châu, nguyên Giám đốc Sở Thương nghiệp Thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Sài gòn – Satra nhớ lại : “Lúc đó, tôi và một số đồng chí khác kiên trì quan điểm phải tách chức năng quản lý hành chính Nhà nước khỏi lĩnh vực sản xuất – kinh doanh để hoạt động sản xuất – kinh doanh được thuận lợi, có như vậy mới phát triển được tốt”.
 
Ngày 19/9/1995, Thủ Tướng Chính Phủ có công văn số 5212/ĐMDN về việc cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập Tổng Công ty Thương mại Sài gòn và ủy quyền cho Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định thành lập.
 
Ngày 02/11/1995, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 7472/QĐ-UB-NCVX thành lập Tổng Công ty Thương mại Sài gòn và có quyết định số 8407/QĐ-UB-KT ngày 25/12/1995 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động. Yêu cầu của việc thành lập Tổng Công ty Thương mại Sài gòn là :
     
     – Tách chức năng quản lý kinh doanh đối với thương nghiệp quốc doanh khỏi cơ quan quản lý hành chính Nhà nước nhằm đảm bảo cho Sở Thương mại và Ủy ban nhân dân Thành phố không phải trực tiếp giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực kinh doanh.
     – Tạo điều kiện để các doanh nghiệp thành viên được tập hợp lại trong một tổ chức thương mại có mối quan hệ với nhau về mặt kinh tế, hỗ trợ liên kết với nhau và tập hợp được các nguồn lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
    – Xác lập, củng cố và tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, làm cho kinh tế quốc doanh trở thành công cụ thật sự có tác dụng của Nhà nước trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Vốn điều lệ ban đầu của Tổng Công ty theo quyết định thành lập là 893.559 triệu đồng, trong đó vốn cố định là 541.070 triệu đồng và vốn lưu động là 276.969 triệu đồng.
 
 
 
Và kể từ đó, Satra bắt đầu chặng đường xây dựng và phát triển.
 
(Minh Hùng – phòng HCTH, 30-7-2010)