Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị; cùng tham dự có các đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; có 80 đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Tổng Công ty và cơ sở tham dự trực tiếp tại hội trường và 185 cấp ủy viên, đảng viên tại 31 cơ sở Đảng tham dự bằng hình thức trực tuyến trên phầm mềm Microsoft Teams.

         

Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai đến Hội nghị về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về 5 quan điểm chỉ đạo gồm: những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điểm  tạo động lực phát triển của đất nước; quan điểm về huy động, phát huy mọi nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đã phân tích sâu những điểm mới của mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến 12 định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII; 3 đột phá chiến lược…

         

 

Đảng ủy Satra xác định việc duy trì sinh hoạt Đảng, triển khai học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là việc quan trọng và không thể dừng, hoãn kéo dài khi Thành phố trở lại trạng thái “bình thường mới”. Bởi nếu công tác học tập, quán triệt chậm triển khai đồng nghĩa với việc chậm đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống. Chính vì vậy, hội nghị được tổ chức với tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của đội ngũ cán bộ chủ chốt Satra tại hội trường và các điểm cầu tại các cơ sở Đảng trực thuộc nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đại hội XIII Đảng.

         

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy, đến cuối tháng 11/2021 các cơ Đảng trực thuộc và 3 đoàn thể chính trị Tổng Công ty hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và tất cả đảng viên của Đảng bộ hoàn thành viết bài thu hoạch Nghị quyết.

 

Sỹ Bình Phong