Chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy-Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty, có 102 đồng chí cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ được triệu tập về tham dự.

 

 

Tại Hội nghị tập huấn, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty  đã được các đồng chí chuyên viên trong Ban Tổ chức Đảng ủy cung cấp và làm rõ những kiến thức cần thiết, chuyên sâu về nghiệp vụ công tác đảng viên, gồm các nghiệp vụ, quy trình công tác như: kết nạp đảng, thẩm tra, xác minh lý lịch cho quần chúng vào Đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên; cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; cách lập các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng; một số điểm mới trong Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương…

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty yêu cầu thông qua buổi tập huấn các cấp ủy cơ sở hiểu rõ, nắm vững các điểm mới trong Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương để từ đó triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ về nghiệp vụ công tác đảng viên ở đơn vị mình và đồng chí cũng lưu ý phải bảo đảm mỗi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện làm việc và sức khỏe, việc phân công công tác cho đảng viên được tiến hành ở chi bộ và được bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ trong năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công là cơ sở để xem xét đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm.

 

Ngô Chiến Sỹ