Sáng 02/3, Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Thành phố và Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Thành phố

Đồng chí Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty chủ trì hội nghị và trực tiếp triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028; có 185 cán bộ Công đoàn Tổng Công ty và cơ sở trực thuộc và tham dự.

Đối với Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Phùng Đình Dũng phân tích sâu các hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2018 – 2023; các mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội.

 Về Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Thành phố, đồng chí Phùng Đình Dũng tập trung triển khai những nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; về đối thoại, trao đổi tập thể để mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc; về chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính… 

Triển khai Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Satra xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp công đoàn Tổng Công ty, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đoàn viên và Trong phương hướng tới, Công đoàn Tổng Công ty và cơ sở tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động; đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tại từng doanh nghiệp thành viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn và tổ chức tốt các hoạt động nữ công, thiết thực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ; nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và chất lượng hoạt động công đoàn Tổng Công ty và cơ sở thích ứng với bối cảnh tình hình mới; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị triển khai đề án cơ cấu lại Tổng Công ty và Cổ phần hóa Công ty Mẹ…

Sỹ Phong