Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty chủ trì hội nghị; có 120 cán bộ chủ chốt Tổng Công ty và cơ sở về tham dự.

         

 

Triển khai chuyên đề tại hội nghị, báo cáo viên Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tập trung 6 điểm cốt lõi trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó phân tích sâu 5 quan điểm chỉ đạo, 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và những điểm mới trong từng nhiệm vụ trọng tâm như về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị văn kiện đã bổ sung yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nhấn mạnh việc củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa…

         

 

Triển khai Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; báo cáo viên đã phân tích rõ những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, khuyết điểm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời liên hệ thực tiễn đặc điểm, tình hình của Đảng bộ Satra gắn với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kết luận Trung ương 4 khóa XIII.

         

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty yêu cầu trên cơ sở những nội dung được báo cáo viên triển khai; Căn cứ vào kế hoạch của Đảng ủy Tổng Công ty, cấp ủy các cơ sở Đảng chủ động tổ chức cho tất cả đảng viên được học tập, quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết,Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); toàn Đảng bộ Tổng Công ty xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tích cực trong nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Sỹ Bình Phong