Đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty chủ trì hội nghị cùng 125 cán bộ chủ chốt Tổng Công ty và cơ sở về tham dự.

         

Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tặng hoa và cảm ơn Thượng tá Trần Văn Đông và Thượng úy Vũ Minh Tuấn.

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ và Thượng úy Vũ Minh Tuấn, cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ Công an Thành phố triển khai những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cùng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có liên quan như Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và danh mục bảo vệ bí mật nhà nước của một số lĩnh vực.

 

Thạc sĩ, Thượng tá Trần Văn Đông, Phó Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ triển khai chuyên đề Nhận thức chung về công tác Bảo vệ Bí mật Nhà nước     

 

Thông qua hội nghị tập huấn giúp nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Tổng Công ty và cơ sở về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; từ đó nâng cao trách nhiệm, nhất là cán bộ được phân công kiêm nhiệm phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.

  Thượng úy Vũ Minh Tuấn, cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ Công an Thành phố triển khai  chuyên đề Những hoạt động liên quan công tác bảo vệ Bảo vệ bí mật Nhà nước

 

Tại hội nghị đã có 2 ý kiến thảo luận về 4 nhóm vấn đề được báo cáo viên trã lời và giải thích rõ thêm về những hành vi bị nghiêm cấm như: làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu; thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính; đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính…

 

Sỹ Bình Phong