Đến dự và chủ trì hội nghị, có đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cùng 105 đồng chí cán bộ chủ chốt của 3 đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cấp Tổng Công ty và cơ sở trực thuộc. 

 

Hội nghị đã được đồng chí Lê Thanh Xuân Huy, chuyên viên Phòng Báo chí – Xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn cho các thành viên tham dự lớp tập huấn về nghiệp vụ lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng. 

 

 

Cũng tại hội nghị, các cộng tác viên đã được tổ chức thực hành các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển của internet và mạng xã hội; được hướng dẫn lập facebook, fanface nhằm cung cấp rộng rãi các thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá chế độ và định hướng hoạt động mạng xã hội của các đơn vị thành viên Satra. 

 

 

Theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty, sau hội nghị tập huấn, Ban Tuyên giáo tham mưu tổ chức củng cố, kiện toàn lực lượng gồm đoàn viên, hội viên 3 đoàn thể Cựu Chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty và Cộng tác viên Dư luận xã hội Đảng ủy Tổng Công ty đẩy mạnh việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh, xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Satra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

Sỹ Bình – Phong Linh