Mục tiêu của Chương trình số 148-CTrHĐ/ĐU được xác định là cần tập trung mọi nỗ lực của toàn Đảng bộ để thực hiện đạt kết quả cao nhất chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính Phủ, góp phần cùng Thành phố và cả nước kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011, tạo tiền đề để Tổng Công ty phát triển bền vững trong những năm sau theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty khóa IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015).
 
Về nhiệm vụ và giải pháp tham gia góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Đảng ủy Tổng Công ty đề ra 05 nhiệm vụ cụ thể : Ưu tiên vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm tốc độ và tỷ trọng sử dụng nguồn vốn tự có và vay vốn tín dụng cho các hoạt động kinh doanh bất động sản; tăng cường quản lý tài chính, đẩy mạnh thu hồi công nợ, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên; tập trung cho các dự án trọng điểm đã khởi công, xác định lại danh mục các dự án không cấp thiết để không khởi công mới trong năm 2011; đẩy mạnh thực hiện chủ trương tiết kiệm năng lượng (đặc biệt là tiết kiệm điện) gắn liền với việc tiếp tục thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tham gia bình ổn giá trên địa bàn Thành phố.
 
Về nhiệm vụ góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, lãnh đạo Tổng Công ty quyết định phấn đấu không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu tăng trưởng về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận của Công ty Mẹ và toàn Tổng Công ty năm 2011; thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ và hiệu quả chương trình liên doanh, liên kết trong toàn Tổng Công ty (đặc biệt lưu ý về chương trình liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm hàng hóa – dịch vụ và chương trình liên kết hợp tác nâng cao năng lực xuất khẩu của toàn Tổng Công ty) và nâng cao hiệu quả hỗ trợ vốn lưu động của Công ty Mẹ cho các Công ty thành viên.
 
Về nhiệm vụ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống cho người lao động, cấp ủy các cơ sở đảng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính quyền và Công đoàn cùng cấp tiến hành đồng bộ các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo cho người lao động có đủ việc làm và thu nhập, cải thiện điều kiện lao động, xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp; phát động mạnh mẽ truyền thống “Tương thân tương ái, nhường cơm xẻ áo”, đóng góp ủng hộ kinh phí cho quỹ xã hội từ thiện của Tổng Công ty; Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Việt Nam của Tổng Công ty tổ chức rộng rãi phong trào “Nhà tình bạn” và “Nhà đồng đội” để thiết thực chăm lo cho đoàn viên, hội viên.
 
Ngày 21/3/2011, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cũng đã ký ban hành Kế hoạch số 524/TCT-KH để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính Phủ và Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Theo Kế hoạch này, có 04 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 cần được nỗ lực phấn đấu thực hiện, đó là : Tiếp tục tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động của Tổng Công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả, xây dựng và thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015; Quy hoạch phát triển hệ thống phân phối nội địa, hình thành chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi Satramart, Satrafood; Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức thực hiện dự án và triển khai thực hiện chương trình liên kết, phối hợp phát huy sức mạnh tổng hợp của các doanh nghiệp thành viên.
 
Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định. Vấn đề quan trọng là cấp ủy các cơ sở đảng và các tổ chức quần chúng trong hệ thống chính trị của Tổng Công ty phải khẩn trương quán triệt sâu rộng, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động này.
 
(Minh Hùng-phòng HCTH, 24-3-2011)