Đến triển khai chuyên đề năm 2015, Tiến sĩ TRƯƠNG MINH NHỰT – Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên chuyên trách Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của Ban Bí thư đã trao đổi và làm rõ bối cảnh ra đời của chuyên đề năm 2015, đó là xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ sắp tới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phẩm chất trung thực, trách nhiệm; yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, tổ chức, cơ quan công quyền gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…Trên cơ sở tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Trương Minh Nhật đã trình bày các nội dung chuyên đề như: “trung thực, trách nhiệm”, “gắn bó với nhân dân”, “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chú trọng trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng và đề nghị sau hội nghị này, việc tổ chức học tập tại các cơ sở Đảng cần đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa các nội dung của chuyên đề: phẩm chất “trung thực”“trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” vào sinh hoạt hàng tháng; mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo.

          Cũng tại hội nghị này, cán bộ chủ chốt của TCT đã được nghe đồng chí Đoàn Thanh Hùng, trưởng Phòng Huấn học Ban Tuyên Giáo Thành ủy báo cáo tóm tắt các nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 10 BCH/TW Đảng khóa XI, gồm: Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025; Thực hiện chất vấn trong Đảng; Tổng kết việt thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng…Đồng chí nhấn mạnh, các nội dung của Nghị quyết Trung ương 10 Khóa XI đặc biệt quan trọng, những vấn đề lớn vừa có ý nghĩa chiến lược vừa mang tính cấp thiết; thành công của Hội nghị lần thứ mười, BCH/TW Đảng khóa XI góp phần kết thúc tốt đẹp năm 2014, một năm đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thu được những kết quả và những bài học kinh nghiệm quý báu. 

Ban Tuyên giáo