Đồng chí Nguyễn Phước Hơn, Đảng ủy viên – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy được Thường trực Đảng ủy phân công triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ đến các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Ban Đảng ủy Tổng Công ty; lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm Tổng Công ty; Ban Thường vụ 3 đoàn thể chính trị Tổng Công ty; Bí thư, Phó Bí thư và đảng vụ các cơ sở đảng trực thuộc Tổng Công ty.

 

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị hàng năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân được gắn với kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội cấp cơ sờ…

 

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư BCH TW Khóa XII để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tự “soi mình”, tự phê bình và phê bình; cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

 

 

Tại hội nghị đã có 12 ý kiến phát biểu và đã được Ban Tổ chức Đảng ủy làm rõ, đồng thời hướng dẫn cụ thể để lãnh đạo và các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty.

Ngô Chiến Sỹ.