Đến tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty; cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ, thành viên Ủy ban kiểm tra cấp ủy, Tổ kiểm tra, phụ trách công tác đảng vụ của 36 cơ sở Đảng trực thuộc.

 

 

          Báo cáo viên nội bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy phân công là đồng chí Phạm Văn Tòng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Phước Hơn, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai và hướng dẫn cụ thể, rõ hơn các vấn đề như: Về thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ; về sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở và chi bộ; về thời gian dự bị của đảng viên để tính tuổi đảng; về phân cấp trong xem xét giải quyết khiếu nại; về điều kiện chỉ định đảng viên ngoài đảng bộ tham gia cấp ủy; về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận; về hình thức khen thưởng trong đảng, về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, về nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp; về thi hành kỷ luật và biểu quyết kỷ luật, về khiếu nại kỷ luật đảng. Đại biểu tham dự Hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung chuyên đề được triển khai.

 

  

 

          Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai Công văn số 423-CV/ĐU ngày 15/11/2016 yêu cầu trưởng các đoàn thể chính trị Tổng Công ty và Bí thư cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấphành Trung ương khóa XII trong Ban Chấphành các đoàn thể chính trị và đảng viên tại cơ sở, tập trung 2 nội dung: Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW và Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thời gian triển khai từ ngày 18 đến 30/11/2016 và báo cáo kết quả triển khai tại cơ sở về Ban Thường vụ Đảng ủy.
 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy