Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang nhấn mạnh, Hội nghị lần này sẽ tập trung trí tuệ thảo luận, góp ý Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra trong 5 năm tới gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X với mục tiêu, giải pháp để xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; tăng cường xây dựng Đảng bộ TP thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân.

Về giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong 5 năm tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đề nghị Hội nghị quan tâm thảo luận, đề xuất giải pháp đột phá làm cốt lõi cho các giải pháp được đặt ra trong dự thảo Chương trình hành động; đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện, không phải cho nhiệm kỳ 5 năm mà cho cả chiến lược phát triển TPHCM trong thời gian tới.

Về công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí Tất Thành Cang, cần tập trung vào các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trên lĩnh vực công tác tư tưởng cần phải đổi mới và phải đổi mới như thế nào để kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội để làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin; công tác cán bộ cần xoáy mạnh vào khâu đánh giá đúng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, gắn bó, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

 

Trình bày tại hội nghị về Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016-2020, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung nhấn mạnh: Các tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, tăng cường đi thực tế, giảm hội họp; thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận và xử lý góp ý của người dân. Nếu việc giải quyết chậm trễ, chưa thỏa đáng thì ngoài việc xin lỗi hoặc giải thích lý do để người dân biết, còn phải xác định nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện không đảm bảo.

Hội nghị đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Lệ trình bày tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP lần thứ X về công tác vận động nhân dân; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm trình bày tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TP về tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, TPHCM sẽ tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII. Gồm: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ làm nền tảng phát triển nhanh các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

TP cũng sẽ phát triển y tế, thể dục thể thao, văn hóa, xây dựng con người TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, làm cho chính quyền ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, TP cũng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, đối với nội dung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, TP xác định chú trọng chất lượng tăng trưởng, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, GRDP đạt từ 8-8,5%; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh. TP cũng đẩy mạnh phát triển 9 ngành dịch vụ; phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên cơ sở xác định chiến lược ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ. Phát huy vai trò động lực của TP trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng – an  ninh vùng Đông Nam bộ và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị bền vững, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, TP sẽ chú trọng kêu gọi, tạo cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn xã hội hóa các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đồng thời kêu gọi nguồn vốn ODA cho đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước, thu gom nước thải, các công trình hồ điều tiết, đê bao… giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm TP và cơ bản các điểm ngập do mưa tại 5 lưu vực ngoại vi…

HỒNG HIỆP