Ông Phạm Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty TMSG (Thứ nhất từ trái sang) trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm phân phối

 

Xác định vai trò to lớn của tổ chức công đoàn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, mặc dù Trung tâm Phân phối mới được thành lập và đi vào hoạt động tuy nhiên được sự quan tâm của Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn nên Trung tâm Phân phối cũng đã sớm thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

 

Công đoàn Cở sở Trung tâm Phân phối được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-TVCĐ TCT ngày 28/2/2013 của Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn với số lượng công đoàn viên là 16 thành viên. Tại buổi lễ thành lập, Công đoàn Tổng Công ty đã chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm có 3 anh chị là Lê Thị Thanh Khiết – Chủ tịch, Nguyễn Thế Vinh – Ủy viên – Phụ trách kiểm tra và Phạm Thị Thanh Tâm – ủy viên.

 

Tổ chức công đoàn được thành lập sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, tác phong kỷ luật cho nhân viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi động viên các đoàn viên công đoàn khi đau ốm hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

 

Hiện nay Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn trực tiếp quản lý 44 công đoàn cơ sở với 11.988 đoàn viên công đoàn.